Det er interessant og lærerikt å bidra med juridisk spisskompetanse inn i prosjekt Siits, for en nærmere vurdering av regulatoriske rammebetingelser og behov for endringer, risiko og ansvar, rettigheter til data samlet inn av sensorer mv. (IoT), og en rekke andre juridiske problemstillinger som slike systemer reiser.

Prosjektet er tre-årig og følger denne prosjektbeskrivelsen:

Transport og mobilitet gjennomgår rask utvikling med stadig ny teknologi og økende digitalisering. Vi ser kjøretøy som er selvkjørende og selvlærende, og digitale systemer som flettes sammen og snakker med hverandre på egen hånd. Mobiliteten blir grønnere, og mer sømløs.

Med raske endringer og store systemer der alt henger sammen med alt, blir det vanskeligere å forstå hvor vi blir sårbare. Hva slags hendelser eller handlinger kan føre til at systemene stopper, eller ikke fungerer som de skal? Hva kan føre til ulykker? Og hva blir egentlig konsekvensene når alt henger sammen?

For at fremtidens transportsystemer skal bli sikre, effektive og grønne må vi forstå og håndtere sårbarheter og risiko, både når vi bygger og når vi drifter systemene. Kunnskap om, og håndtering av risiko – både jurisk og i praksis – er viktig i de enkelte nye teknologiene – men ikke minst i de store transportsystemene som helhet.

I SIITS prosjektet utvikler vi kunnskap, metoder, tjenester og verktøy for å klare nettopp det. I prosjektet deltar eksperter på samfunnssikkerhet og risiko, teknologi og løsninger, infrastruktureiere, forskningsinstitusjoner, myndigheter, forsikringsbransje og spisskompetanse på regelverk og jus.

Sammen ser vi på hvordan vi effektivt kan finne og håndtere risiko (metoder og verktøy), hvilke krav og rammer som både fremmer innovasjon og ivaretar sikkerheten – og hvem som rent juridisk har ansvar og risiko for hva i fremtidens transportsystem.

I første del (2021) har prosjektet fokus på å dele kunnskap til alle deltakere i prosjektet – og utvikle ny kunnskap og forståelse av hvilke fremtidsscenarioer vi har innen transport og mobilitet.

Prosjektet vil arbeide både med hvilke nye trusler og sårbarheter vi kan stå ovenfor, hvilke nye behov det medfører for måten vi arbeider på, og hva slags verktøy vi trenger for å identifisere, kombinere, kommunisere og håndtere fremtidens risiko. Vi vil også arbeide med formidling og opplæring i forståelse av fremtidens komplekse systemer, og sårbarheter i disse.

Mer om SIITS
SIITS er et samarbeidsprosjekt som er støttet av Norges Forskningsråd under programmet Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT. Formålet med Pilot-T er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp. Prosjektet går over 3 år fra januar 2021, og har en ramme på ca. 31 mill NOK.

Prosjektet har et bredt sammensatt konsortium med bedriftspartnere som dekker risikostyring og samfunnssikkerhet, teknologi og forsikring. Disse styrkes av flere FoU-leverandører og samarbeidspartnere som dekker forskningskompetanse, myndigheter, infrastrukturforvaltning og spisskompetanse innen jernbane- og vegteknologi, regelverksutvikling og juss.

Prosjektet ledes av Proactima, men er et samarbeid med Tryg Forsikring, Inspire Invest, Disruptive Engineering, Statens vegvesen, Statens jernbanetilsyn, Universitetet i Stavanger, Sintef Digital, ITS Norway, Arve Føyen og Ciklum.
Et gjennomgående spørsmål vi søker å få svar på er hvordan risiko skal kunne forstås og sammenstilles, visualiseres og kommuniseres på tvers av virksomheter, funksjoner og nivåer i en fremtid med komplekse integrerte intelligente mobilitetsløsninger og -systemer. Samtidig skal vi jobbe mye med å forstå og kartlegge hvem som eier og har ansvar for hva – når vi skal utvikle, bygge og drifte sammenkoplede intelligente transportsystemer i fremtiden.
Vi har delt arbeidet inn i fem forskjellige hovedområder; Kunnskap, Metode, Digitale verktøy, Regulering, og Ansvar og forsikring.

Kunnskap
Vi vil starte med å beskrive mulige fremtidsscenarioer, hvilken teknologiutvikling vi har både nasjonalt og internasjonalt, og si noe om hvordan vi ser for oss fremtiden kan bli. Vi vil se på hvilke nye sårbarheter som kan oppstå, og hvilke behov dette skaper for verktøy og metoder når vi skal identifisere og håndtere risiko. Hva blir annerledes, hva blir utfordrende å forstå og beskrive i forhold til i dag, og hva trenger vi for å løse dette i fremtiden?

Metode
Kunnskapen vi har utviklet om fremtidens behov vil gi grunnlag for å jobbe målrettet med å dekke disse. I metodearbeidet skal vi se på hvordan vi går frem i dag for å beskrive, forstå og håndtere risiko, og hva som må endres eller byttes ut for å svare på behovene. Så vil vi utvikle rammeverk, strukturer og «verktøykasser» med metodiske hjelpemidler.

Digitale verktøy
Vi vil videre utvikle digitale verktøy for å støtte behovene vi har sett – og metodene vi har utviklet. Her utvikler vi samarbeidsplattformer for å dele, kommunisere, visualisere og sammenstille risiko på tvers av og mellom virksomheter og funksjoner i samfunnet. Vi vil også jobbe med å forbedre og utvikle nye verktøy for å analysere risiko bedre i alle delsystemene. Her kan det eksempelvis være bruk av ny teknologi for å utnytte stordata og historiske data mer effektivt.

Regulering
Med rask innovasjon og systemer som koples sammen på tvers av transportgreiner, sektorer og teknologi, utfordrer det måten vi regulerer og kontrollerer mobilitet på. Den samme delen av et system kan i teorien være underlagt en rekke ulike tilsynsmyndigheter, og mange ulike regelverk. Vi vil se på hvilke utfordringer fremtidig regulering og tilsynsformer har, når de både skal fremme innovasjon og samtidig ivareta sikkerheten i samfunnet.

Ansvar og Forsikring
I fremtidens transportsystemer er det stor usikkerhet knyttet til eierskap, grenser og ansvarsforhold. Hvem eier hvilke data, hvordan håndterer vi personopplysninger – og hvem er egentlig ansvarlige for hva når systemer er vevd sammen og avhengige av hverandre på tvers? Når organiseringen av transportsektoren endres og ansvarsfordelingen forskyves, blir det også svært viktig å ha forsikringsprodukter og forsikringsmodeller som møter de nye behovene. Vi vil jobbe både med forståelsen av hvor eierskap og grenser går – og med utvikling av forsikringsløsninger som møter den nye virkeligheten.

For samfunn, myndigheter og bedrifter er det kritisk å tidlig og effektivt kunne ta hensyn til ny risiko, slik at nye gode mobilitetsløsninger kan tas i bruk raskt og sikkert. Leveransene i prosjektet styrker både offentlige og private aktørers evne til å håndtere utfordringene som ligger i digitaliseringen av samfunnet og overgangen til mer bærekraftig og sikker transport. Prosjektet har som mål å utvikle kunnskap og produkter som kan utnyttes i hele verdikjeden i fremtidens transportsektor, fra planlegging og design av nye integrerte samferdselsprosjekter til drift og vedlikehold av fremtidens mobilitetsløsninger.